SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Общи условия

Последна промяна: 15.12.2020 г.

 

Общите Условия (наричани по-нататък „Общи условия”) за ползване на услугата, изразяваща се в електронно записване на часове за посещение при ветеринар (общо наричано по-нататък „Услугата”) на адрес : България, гр. София, ул. „763-та“, 1632 ж.к. Овча купел 1. За да се ползва Услугата, няма да е необходима регистрирация на посетили в платформата: www.vethouse.eu (наричана по-нататък „Платформата”). Общите условия  уреждат взаимоотношенията между „ВЕТХАУС 2012“ ЕООД, с ЕИК : 202238625  (наричано по-нататък „Доставчик”) и физическите и юридически лица потребители на Платформата (общо наричани по-нататък „Потребител”). Общите условия обвързват Доставчика и Потребителя от момента на съгласяването с тях от Потребителя.

 

Моля, запознайте се подробно с този документ, ако желаете да използвате Услугата чрез Платформата, е необходимо да приемете настоящите Общи условия.

 

Платформата е софтуерен продукт, чрез който се извършва запазване на часове за посещение при ветеринар, напомняне за запазени часове, както и информиране на Потребителите за новини около Доставчика. Платформата е разработена изцяло от Доставчика. Чрез Платформата няма да се извършват плащания, те ще се извършват след прегледа на съответното животно във ветеринарната клиника.

Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на Интернет страницата на Доставчика с адрес :  www.vethouse.eu по начин, който позволява неговото съхранение и възпроизвеждане.

 

  1. Предмет и обхват на услугите

1.1. Посредством Услугата, Доставчикът предоставя на всеки конкретен Потребител дистанционен достъп до Платформата

На всеки конкретен Потребител са предоставени възможности за извършване на следните операции: 

Запазване за час за посещение във ветеринарна клиника, като ще се предоставя следната информация – имена ( задължително), телефонен номер ( задължително ), име и вид на животното ( задължително) и имейл адрес  ( по избор ). По желание на Потребителя той може да се абонира за получаване по имейл на съобщения ( ако Потребителят е предоставил имейл за контакт), свързани с целите на директния маркетинг, за новости и/или промени в Платформата и/или Доставчика, промени в работното ни време и ценовите ни условия. Всички цени посочени в Платформата ни ще бъдат с включено ДДС в тях ;

Достъп до блог със статии, свързани с дейността на Доставчика, като при желание Потребителят може да остави имейл, за да получава статии и на него;

Ползване на календар намиращ се в Платформата за запазване на часове за посещения и напомняне, че има запазени такива часове.

Доставчикът във връзка с изпълнението на Услугата ще извършва следните операции: 

Администриране на информацията, предоставена от Потребителите в Платформата, при записване на час за посещение при него, на адрес : България, гр. София, ул. „763-та“, 1632 ж.к. Овча купел 1

Свързване по телефон или имейл (ако е предоставен от Потребителя) за напомняне, че има запазен час.    

 

  1. Активиране на Услугата

2.1. Услугата може да се използва от Потребител, без регистрация в Платформата. В Платформата няма да има регистрация.

2.2. Всеки конкретен Потребител, следва да  заяви, че е запознат, приема  и стриктно ще спазва разпоредбите на Общите условия и политиката за защита на лични данни и бисквитки.

2.3.. С приемането на тези Общи условия всеки конкретен Потребител се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от Доставчика във връзка с Услугата и Платформата, ако е дал имейл за контакт.

 

  1. Идентификация. Права за достъп

3.1. Потребителят гарантира и отговаря за това, че данните, които предоставя в Платформата са верни, пълни, точни и незаблуждаващи.

3.2. В процеса на попълване на информацията, нужна за осъществяване на Услугата Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

 

  1. Ползване на Услугата. Права и задължения.

4.1. Всеки Потребител има достъп до Платформата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, освен в случаите на проблем, породен от независещи от Доставчика причини, или на технически причини или неизправности, които са извън контрола на Доставчика или извънредни обстоятелства, като стихийни природни бедствия, общонационални стачки и други подобни форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия.

4.2. Данните, получени от Доставчика по електронен път, имат силата на валидни и обвързващи писмени волеизявления на конкретния Потребител. 

4.3. При използване на Услугата от страна на конкретния Потребител, Доставчикът не следи за законосъобразността на действията на конкретния Потребител, освен ако не е предвидено друго в действащото българско законодателство.

4.4. При използване на Платформата всеки конкретен Потребител се задължават да спазва Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), българското законодателство и политиката за защита на лични данни и бисквитки на Доставчика.

4.5. Всеки Потребител се задължава да не смущава нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на Доставчика или на останалите Потребители в Платформата чрез недобросъвестни действия.

 

  1. Поддръжка на Услугата

5.1. Никой Потребител няма право да копира и/или променя софтуерния продукт или части от него, да го модифицира по какъвто и да е начин и да се опитва да елиминира защитата му.

 

  1. Обработка на лични данни

6.1. Въпросите, свързани с обработване на лични данни във връзка с предоставяне на Услугата, са уредени Политика за защита на лични данни и бисквитки .

 

  1. Други условия

7.1. Доставчикът си запазва правото да променя настоящите Общи Условия, като своевременно уведоми всеки отделен Потребител за направените промени като постави съобщение на интернет страницата си или уведоми всеки Потребител, на посочен от него имейл адрес за връзка, а ако не е посочил чрез поставяне на информация на видно място в Платформата. Промените влизат в сила от момента за приемането им от съответния Потребител.

7.2. За въпроси, неуредени с настоящите Общи Условия, се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

7.3. Всички спорове между страните се разрешават чрез постигане на взаимно съгласие, а в случай че такова не бъде постигнато, ще бъдат разрешавани от компетентния българския съд.

 

За всички въпроси относно настоящите общи условия Потребителите може да се обръща към Доставчика на :

contact@vethouse.eu

Дата на влизане в сила: 15.12.2020

Последна промяна: 15.12.2020

to-topto-top